SAS 520 Tough Epoxy

Toughened epoxy adhesive

SAS 520 Tough Epoxy